Ansvars- og opgavefordeling

Læs mere

 • Budget
 • Økonomiske dispositioner og regnskab
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Time- og fagfordeling
 • Skoleleder
 • Viceleder
 • Team
 • Klasselærer
 • Lærer
 • Lærerrådsformand
 • Økonomiudvalg
 • Udvalget vedrørende bygninger og udenomsarealer
 • Pædagogisk udvalg
 • Ad hoc-udvalg

 

BUDGET

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der i løbet af efteråret udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår.
  Der tages udgangspunkt i den godkendte time- og fagfordelingsplan, skolens elevtal pr. 5. september samt de foreliggende oplysninger om statens tilskud.
  Budgettet skal indeholde forslag til eventuelle ændringer af taksterne vedrørende skolepenge og skolefritidsordning. Det tilstræbes at taksterne så vidt muligt følger den almindelige prisstigning.
  Budgetforslaget sendes til orientering i lærergruppen, og senest i december måned forelægges forslaget til godkendelse i bestyrelsen.
  Skolens leder har ansvaret for, at forældrekredsen senest 1. januar orienteres om de godkendte takster vedrørende skolepenge og skolefritidsordningen med virkning fra det kommende kalenderår.
  Eventuelle afvigelser i det endelige tilskud fra staten kan medføre senere justeringer af budgettet.

 

ØKONOMISKE DISPOSITIONER OG REGNSKAB

Skolens leder har ansvaret for at de daglige økonomiske dispositioner holdes inden for rammerne af det godkendte budget.
  Enkeltanskaffelser til beløb over 30.000 kr. forelægges bestyrelsen til godkendelse. Dispositioner, der vil medføre væsentlige overskridelser af det godkendte budget, forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Skolens regnskabsfører har ansvaret for, at der udarbejdes regnskabsrapport (perioderegnskab) pr. 31. marts, 30. juni, og 30. september. Regnskabsrapporterne forelægges bestyrelsen til orientering.
  I henhold til skolens vedtægter har bestyrelsen ansvaret for, at der umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes driftsregnskab og status.

 

ANSÆTTELSE OG AFSKEDIGELSE

I henhold til skolens vedtægter ansættes og afskediges skolens leder af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller efter samråd med lærerne.
  I henhold til skolens vedtægter ansættes og afskediges skolens lærere og andet personale af bestyrelsen efter samråd med skolens leder.
  Ved besættelse af faste lærerstillinger og lederstillingen i skolefritidsordningen nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, skolelederen og 3 repræsentanter fra lærergruppen.
  Samtlige bestyrelsesmedlemmer og lærere gennemlæser ansøgningerne og indstiller til samtale.
  Ansættelsesudvalget gennemfører samtaler med et passende antal ansøgere, og under forudsætning af enighed har udvalget kompetence til at foretage ansættelsen. Kan der ikke opnås enighed i udvalget, indstilles minimum 2 ansøgere til bestyrelsens godkendelse. Afskedigelse af fast personale foretages af bestyrelsen.
  Skolens leder har kompetence til, efter samråd med personalet, at ansætte og afskedige øvrigt personale.
  Skolens leder orienterer bestyrelsen om alle ansættelser og afskedigelser og har ansvaret for udfærdigelse af ansættelseskontrakter m.v.

 

TIME - FAGFORDELING

Vicelederen har ansvaret for, i tæt samarbejde med skolens leder og lærergruppen, at udar­bejde forslag til time- og fagfordeling.
  Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i et skønnet elevtal pr. 5. september i det nye skoleår, og den deraf følgende skematimetalsopgørelse.
  Forslaget til time- og fagfordelingen forelægges bestyrelsen til godkendelse.
  Efter godkendelse har skolens viceleder i samarbejde med skolens leder ansvaret for, at der på baggrund af time- og fagfordelingen udarbejdes timeplan, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til de enkelte læreres ønsker vedrørende fag og klasser.

 

SKOLELEDEREN

 • er pædagogisk og administrativ ansvarlig for skolen og skolefritidsordningen
   
 • er ansvarshavende for skolebladet
   
 • er ansvarlig for, i samarbejde med lærergruppen, at udarbejde aktivitetskalender. Eventuelle ændringer skal forelægges lærergruppen og godkendes af skolelederen
   
 • godkender frihed til skolens ansatte
   
 • godkender frihed til elever udover 3 dage
   
 • godkender al korrespondance fra skolen udover meddelelser og indkaldelser
   
 • underrettes om episoder/konflikter, elev/lærer, elev/elev
   
 • godkender særlige foranstaltninger, f. eks. PPR-bistand og specialundervisning
   

VICELEDEREN

Vicelederen har til opgave at stå til rådighed som stedfortræder for skolelederen i situationer, hvor skolelederen er fraværende.
  Det er vicelederens pligt at lade sig konstituere som skoleleder i tilfælde, hvor skolens bestyrelse finder det nødvendigt.
  Skolelederen og vicelederen aftaler indbyrdes de nærmere forholdsregler og vilkår for udøvelsen af hvervet.
  Herudover omfatter vicelederfunktionen på Vester Skerninge Friskole følgende arbejdsopgaver:

 1. Samtaler løbende med skolens leder om skolens drift
 2. Fungerer som sparringspartner for skolelederen (personsager undtaget)
 3. Laver fagfordelingsoplæg og skema mv. i forbindelse med planlægning af et kommende skoleår
 4. Udvikler og vedligeholder skolens hjemmeside i samarbejde med den it-ansvarlige.
 5. Udvikler og vedligeholder Skoleintra i samarbejde med administrationen.
 6. Virker som afdelingsleder for overbygningen - herunder ansvarlig for afviklingen af Folkeskolens Afgangsprøver
 7. Udarbejder forslag til – og opfølgning på – fondsansøgninger vedr. projekter der er aftalt med bestyrelse og ledelse.
 8. Deltager – uden stemmeret - i bestyrelsesmøder

 

TEAMET

 • Det er teamets opgave at varetage følgende arbejdsopgaver:
  • Inden for skolen overordnede mål og værdier at beskrive og gennemføre meningsfulde mål for elevernes personlige, sociale og faglige dannelse
  • At danne en god kollegial samarbejdsplatform for planlægning, gennemførelse og evaluering af teamets arbejde - både på kort, mellem og lang sigt
  • At være et forum, hvor problemstillinger kan lægges frem og drøftes mhp. videre handling
  • At varetage det af bestyrelsen fastlagte budget afsat til teamet og relevante fag.
  • At vælge en teamtovholder, der forbereder og styrer møder samt virker som bindeled til skolens ledelse
 • Indskoling: Bh.kl. til 3. klasse
   
 • Mellemgruppen: 4.klasse til 6. klasse
   
 • Overbygning: 7. klasse til 9. klasse
   

KLASSELÆREREN

Med loyal hensyntagen til information af leder og kolleger er det klasselærerens opgave:

 • At sørge for kontakten til forældrene.
   
 • At sørge for god trivsel for den enkelte elev og i klassesammenhænge.
   
 • At deltage i alle samtaler med forældrene fra egen klasse.
   
 • At indkalde til mindst et klasseforældremøde samt en forældre-samtaIe i et skoleår.
   
 • At informere forældre løbende om deres børns alsidige udvikling – såvel den personlige som den sociale og faglige.
   
 • At deltage i samtaler med skolesygeplejerske, læge, psykolog og andre samarbejdspartnere.
   
 • At tilskynde til oprettelse af klasseaktivitetsudvalg, der kan understøtte et godt socialt klima blandt børn og voksne omkring klassen.

 

LÆREREN

 • er ansvarlig for tilrettelæggelse af egen undervisning
   
 • er ansvarlig for kontakt til forældre inden for egne fag
   
 • kan deltage i bestyrelsens møder
   
 • deltager i et team-samarbejde og bidrager til udviklingen inden for teamets område

 

LÆRERRÅDSFORMANDEN

 • deltager i alle bestyrelsesmøder, fremlægger kollegers synspunkter og refererer til lærergruppen fra bestyrelsesmøderne
   
 • er ansvarlig for at følge aktivitetskalenderen op, så punkterne i god tid bliver behandlet på lærermøderne

 

ØKONOMIUDVALGET

Medlemmer:
Tre bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsesformanden, et medlem fra pædagogisk udvalg og et medlem fra udvalget vedr. bygninger og udenomsarealer), skolelederen og to medarbejderrepræsentanter. I alt 6 medlemmer. Regnskabsføreren kan efter behov indkaldes.
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget har ingen kompetence til at foretage økonomiske dispositioner, idet denne udelukkende er placeret hos bestyrelsen eller skolelederen.

Opgaver:

 • udarbejdelse af budgetforslag, hvoraf skal fremgå forslag til takster vedrørende skolepenge og skolefritidsordning
   
 • udarbejdelse af flere-års budgetoverslag for 3 år til belysning af skolens fremtidige økonomiske situation
   
 • sikring af at den fornødne likviditet er til stede, samt at de likvide midler anbringes til størst mulig forrentning og med fuld sikkerhed
   
 • forberedelse af økonomiske sager, der kræver dybdegående analyser eller beregninger før de forelægges bestyrelsen.

 

UDVALGET VEDRØRENDE BYGNINGER OG UDENOMSAREALER

Medlemmer:
To bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, lederen af SFO samt pedellen. I alt 6 medlemmer
Herudover kan indkaldes ad hoc-medlemmer
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget kan foretage økonomiske dispositioner inden for de af bestyrelsen eller skolelederen fastsatte kommissorier og rammebeløb

Opgaver:

 • fremkomme med forslag til forbedringer og vedligeholdelse af skolens bygninger, installationer og udendørs arealer
   
 • Fremkomme med forslag og gennemføre forbedringer og vedligeholdelse af nuværende og nye legepladser på skolens arealer.
   
 • Planlægge og gennemføre om- og tilbygninger til skolen. Ved om- og tilbygningsprojekter kan udvalget udvides efter behov.
   
 • Samarbejde/koordinere med de medarbejdere, der har ansvaret for at arrangere arbejdsdage.

 

PÆDAGOGISK UDVALG

Medlemmer:
Pædagogisk udvalg består af minimum fem medlemmer, der sammensættes af minimum to bestyrelsesmedlemmer, skolelederen og minimum to medarbejderrepræsentanter, heriblandt SFO-lederen.
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget har ingen kompetence til at foretage ændringer i skolens pædagogiske grundholdning.

Opgaver:

 • tilrettelæggelse og gennemførelse af forældre- og skolekredsmøder
   
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af møder mellem bestyrelse og medarbejdere
   
 • sørge for løbende debat om skolens pædagogiske indhold
   
 • udarbejde eventuelle ændringer af rammerne for skolefritidsordningen. Lederen af skolefritidsordningen deltager altid i dette arbejde

 

AD HOC UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge ad hoc udvalg vedrørende særlige opgaver.
  Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer til ad hoc udvalg, ligesom bestyrelsen nærmere angiver ad hoc udvalgets kompetence, arbejdsopgaver og evt. tidsrammer for udvalgsarbejdet.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter