Ansvars- og opgavefordeling

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling

 • Budget
 • Økonomiske dispositioner og regnskab
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Time- og fagfordeling
 • Skoleleder
 • Viceleder
 • Team
 • Klasselærer
 • Lærer
 • Lærerrådsformand
 • Økonomiudvalg
 • Udvalget vedrørende bygninger og udenomsarealer
 • Pædagogisk udvalg
 • Ad hoc-udvalg

 

BUDGET

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der i løbet af efteråret udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår.
  Der tages udgangspunkt i den godkendte time- og fagfordelingsplan, skolens elevtal pr. 5. september samt de foreliggende oplysninger om statens tilskud.
  Budgettet skal indeholde forslag til eventuelle ændringer af taksterne vedrørende skolepenge og skolefritidsordning.

Skolelederen indhenter på forhånd ønsker til investeringer og aktiviteter, som skal der skal tages stilling til ved budgetlægningen.

Det tilstræbes, at taksterne så vidt muligt følger den almindelige prisstigning.
  Budgetforslaget sendes til orientering i lærergruppen, og senest i december måned forelægges forslaget til godkendelse i bestyrelsen.
  Skolens leder har ansvaret for, at forældrekredsen senest 1. januar orienteres om de godkendte takster vedrørende skolepenge og skolefritidsordningen med virkning fra det kommende kalenderår.
  Eventuelle afvigelser i det endelige tilskud fra staten kan medføre senere justeringer af budgettet.

 

ØKONOMISKE DISPOSITIONER OG REGNSKAB

Skolens leder har ansvaret for at de daglige økonomiske dispositioner holdes inden for rammerne af det godkendte budget.
  Enkeltanskaffelser til beløb over 30.000 kr. forelægges bestyrelsen til godkendelse. Dispositioner, der vil medføre væsentlige overskridelser af det godkendte budget, forelægges bestyrelsen til godkendelse.

  Skolens ledelse har, i samarbejde med regnskabslederen, ansvaret for, at der udarbejdes regnskabsrapport (perioderegnskab) pr. 31. marts, 30. juni, og 30. september. Regnskabsrapporterne forelægges bestyrelsen til orientering.
  I henhold til skolens vedtægter har bestyrelsen ansvaret for, at der umiddelbart efter regnskabsårets afslutning udarbejdes driftsregnskab og status.

 

ANSÆTTELSE OG AFSKEDIGELSE

  I henhold til skolens vedtægter ansættes og afskediges skolens leder af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller efter samråd med det pædagogiske personale/lærerne.
  I henhold til skolens vedtægter ansættes og afskediges skolens lærere og andet personale af bestyrelsen efter indstilling fra skolens leder.

  Ved besættelse af faste lærer- og pædagogstillinger og lederstillinger i skolefritidsordningen nedsættes der et ansættelsesudvalg bestående af 2 - 3 bestyrelsesmedlemmer, skolelederen og 3 repræsentanter fra lærergruppen.
  Ansættelsesudvalget gennemlæser ansøgningerne og indstiller til samtale. Ansættelsesudvalget gennemfører samtaler med et passende antal ansøgere, og under forudsætning af enighed har udvalget kompetence til at foretage ansættelsen. Kan der ikke opnås enighed i udvalget, indstilles minimum 2 ansøgere til bestyrelsens godkendelse.

  Skolens leder har kompetence til, at ansætte og afskedige øvrigt personale, herunder vikarer og teknisk administrativt personale, dog ikke regnskabslederen. Regnskabslederen kan kun afskediges efter godkendelse af bestyrelsen.

  Skolens leder orienterer bestyrelsen om alle ansættelser og afskedigelser og har ansvaret for udfærdigelse af ansættelseskontrakter m.v.

 

TIME - FAGFORDELING

Ledelsen har ansvaret for, i tæt samarbejde med lærergruppen, at udar­bejde forslag til time- og fagfordeling.
  Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i et skønnet elevtal pr. 5. september i det nye skoleår, og den deraf følgende skematimetalsopgørelse.
  Forslaget til time- og fagfordelingen, samt en uddybende begrundelse, forelægges bestyrelsen til godkendelse.
  Efter godkendelse har skolens ledelse ansvaret for, at der på baggrund af time- og fagfordelingen udarbejdes timeplan, hvor der i videst mulig omfang tages hensyn til de enkelte læreres ønsker vedrørende fag og klasser.

SKOLELEDELSEN

Ledelsen udgøres af skolelederen og viceskolelederen.

SKOLELEDEREN

 • er pædagogisk og administrativ ansvarlig for skolen, skolefritidsordningen og klubben.
 • har ledelsesansvaret for alle ansatte.
 • gennemfører en årlig MUS med medarbejderne

·       er ansvarshavende for skolebladet, skolens hjemmeside, samt skolens facebook-side og andre sociale medier, som skolen måtte stå bag og benytte. 

·       er ansvarlig for, i samarbejde med lærergruppen, at udarbejde aktivitetskalender. Eventuelle ændringer skal forelægges lærergruppen og godkendes af skolelederen

·       godkender frihed til skolens ansatte

·       godkender frihed til elever udover 3 dage

·       godkender al korrespondance fra skolen udover meddelelser og indkaldelser  underrettes om episoder/konflikter, elev/lærer, elev/elev

·       godkender særlige foranstaltninger, f. eks. PPR-bistand og specialundervisning

·       Udarbejder i samarbejde med bestyrelsens formand relevante beregninger og bilag, der kan understøtte bestyrelsens arbejde
 

VICELEDEREN

Vicelederen har til opgave at stå til rådighed som stedfortræder for skolelederen i situationer, hvor skolelederen er fraværende.
  Det er vicelederens pligt at lade sig konstituere som skoleleder i tilfælde, hvor skolens bestyrelse finder det nødvendigt.
  Skolelederen og vicelederen aftaler indbyrdes de nærmere forholdsregler og vilkår for udøvelsen af hvervet.
 

Herudover omfatter vicelederfunktionen på Vester Skerninge Friskole følgende arbejdsopgaver:

·       Samtaler løbende med skolens leder om skolens drift

·       Fungerer som sparringspartner for skolelederen

·       Laver fagfordelingsoplæg og skema mv. i forbindelse med planlægning af et kommende skoleår

·       Udvikler og vedligeholder skolens hjemmeside i samarbejde med den it-ansvarlige.

·       Udvikler og vedligeholder Skoleintra i samarbejde med administrationen.

·       Virker som afdelingsleder for overbygningen - herunder ansvarlig for afviklingen af Folkeskolens Afgangsprøver (samt samarbejde med UU-center Sydfyn omkring uddannelsesvejledning)

·       Udarbejder forslag til – og opfølgning på – fondsansøgninger vedr. projekter der er aftalt med bestyrelse og ledelse.

·       Deltager – uden stemmeret - i bestyrelsesmøder

·       Laver ansøgninger, samarbejder med PPR, forældre og personale omkring SPS-elever – herunder også udarbejdelse og evaluering af handleplaner)

·       Lægger skema ud fra fagfordelingen og skemaønsker fra teamønsker og individuelle lærerønsker

 

TEAMET

Det er teamets opgave at varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Inden for skolen overordnede mål og værdier at beskrive og gennemføre meningsfulde mål for elevernes personlige, sociale og faglige dannelse
 • At danne en god kollegial samarbejdsplatform for planlægning, gennemførelse og evaluering af teamets arbejde - både på kort, mellem og lang sigt
 • At være et forum, hvor problemstillinger kan lægges frem og drøftes mhp. videre handling
 • At varetage det af bestyrelsen fastlagte budget afsat til teamet og relevante fag.
 • Ledelsen udpeger i samarbejde med teamet en teamtovholder, der forbereder og styrer møder samt virker som bindeled til skolens ledelse

 

·       Teams:

o   Indskoling: Bh.kl. til 3. klasse

o   Mellemgruppen: 4.klasse til 6. klasse

o   Overbygning: 7. klasse til 9. klasse
 

KLASSELÆREREN

Med loyal hensyntagen til information af leder og kolleger er det klasselærerens opgave:

 • At sørge for kontakten til forældrene.
 • At sørge for god trivsel for den enkelte elev og i klassesammenhænge.
 • At deltage i alle samtaler med forældrene fra egen klasse.
 • At indkalde til et klasseforældremøde i efteråret, samt et klasseforældremøde i foråret, samt en forældre-samtaIe i et skoleår.
 • At informere forældre løbende om deres børns alsidige udvikling – såvel den personlige som den sociale og faglige.
 • At deltage i samtaler med skolesygeplejerske, læge, psykolog og andre samarbejdspartnere.
 • At tilskynde til oprettelse af klasseaktivitetsudvalg, der kan understøtte et godt socialt klima blandt børn og voksne omkring klassen.
 • I videst mulige omfang deles klasselærerfunktionen i hver klasse af 2 lærere, der løbende sparrer med hinanden og indbyrdes aftaler arbejdsfordelingen.

 

LÆREREN

 • er ansvarlig for tilrettelæggelse, udførelse, evaluering og udvikling af egen undervisning
 • er ansvarlig for kontakt til forældre inden for egne fag 
 • kan deltage i bestyrelsens møder
 •  deltager i et team-samarbejde og bidrager til udviklingen inden for teamets område

 

LÆRERRÅDSFORMANDEN

 • er ansvarlig for at følge aktivitetskalenderen op, så punkterne i god tid bliver behandlet på lærermøderne
 • deltager i udarbejdelsen af dagsordener til lærermøder og virker som ordstyrer på disse.
 • deltager i alle bestyrelsesmøder, fremlægger kollegers synspunkter og refererer til lærergruppen fra bestyrelsesmøderne 

ØKONOMIUDVALGET

Medlemmer:
Tre bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsesformanden er fast medlem), skoleledelsen og to medarbejderrepræsentanter. I alt 7 medlemmer. Regnskabsføreren kan efter behov indkaldes.
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget har ingen kompetence til at foretage økonomiske dispositioner, idet denne udelukkende er placeret hos bestyrelsen eller skolelederen.

Opgaver:

 • udarbejdelse af budgetforslag, hvoraf skal fremgå forslag til takster vedrørende skolepenge og skolefritidsordning
 • udarbejdelse af flere-års budgetoverslag for 3 år til belysning af skolens fremtidige økonomiske situation
 • sikring af, at den fornødne likviditet er til stede, samt at de likvide midler anbringes til størst mulig forrentning og med fuld sikkerhed
 • kan indkaldes efter behov, hvis der skal udarbejdes økonomiske analyser af større aktiviter,  eksempelvis byggeaktiviteter

 

UDVALGET VEDRØRENDE BYGNINGER OG UDENOMSAREALER

Medlemmer:
To bestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, lederen af SFO samt pedellen. I alt 6 medlemmer
Herudover kan indkaldes ad hoc-medlemmer
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget kan foretage økonomiske dispositioner inden for de af bestyrelsen eller skolelederen fastsatte kommissorier og rammebeløb

Opgaver:

 • fremkomme med forslag til forbedringer og vedligeholdelse af skolens bygninger, installationer og udendørs arealer
 • fremkomme med forslag og gennemføre forbedringer og vedligeholdelse af nuværende og nye legepladser på skolens arealer.
 • planlægge og gennemføre om- og tilbygninger til skolen. Ved om- og tilbygningsprojekter kan udvalget udvides efter behov.
 • samarbejde/koordinere med de medarbejdere, der har ansvaret for at arrangere arbejdsdage.

 

PÆDAGOGISK UDVALG

Medlemmer:
Pædagogisk udvalg består af minimum fem medlemmer, der sammensættes af minimum to bestyrelsesmedlemmer, skolelederen og minimum to medarbejderrepræsentanter, heriblandt SFO-lederen.
Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges som formand.

Kompetence:
Udvalget har ingen kompetence til at foretage ændringer i skolens pædagogiske grundholdning.

Opgaver:

 • tilrettelæggelse og gennemførelse af forældre- og skolekredsmøder
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af møder mellem bestyrelse og medarbejdere
 • sørge for løbende debat om skolens pædagogiske indhold
 • udarbejde eventuelle ændringer af rammerne for skolefritidsordningen. Lederen af skolefritidsordningen deltager altid i dette arbejde

 

AD HOC UDVALG

Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge ad hoc udvalg vedrørende særlige opgaver.
  Det er bestyrelsen, der udpeger medlemmer til ad hoc udvalg, ligesom bestyrelsen nærmere angiver ad hoc udvalgets kompetence, arbejdsopgaver og evt. tidsrammer for udvalgsarbejdet.

 

FORÆLDRERÅDET

Medlemmer:

Forældrerådet består af mindst én repræsentant fra hver klasse, som vælges på klassernes forårsforældremøder for det kommende skoleår.

Forældrerådet vælger en formand, der sørger for mødekalender og mødeafvikling. Formanden er kontakt til ledelse og bestyrelse.

Kompetence:

Forældrerådet er en tænketank. Forældrerådet har ingen kompetence til at foretage ændringer vedrørende skolens drift, overordnet ledelse, eller pædagogiske grundholdninger.

Opgaver:

·       Forældrerådet har til opgave af tage initiativer, der er til gavn for skolefællesskabet.

·       Forældrerådet kan tage initiativ til aktiviteter, refleksioner mv, der understøtter skolens målsætning og værdigrundlag.

·       Formanden holder løbende ledelsen og bestyrelsen orienteret om forældrerådets aktiviteter og sørger ligeledes for, at ledelsen og bestyrelsen inddrages, hvis forældrerådets aktiviteter berører drift, overordnet ledelse eller pædagogisk praksis.

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter