Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen

 

 1. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær.
   
 2. Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen fastlægger mødedatoerne for et år af gangen ad gangen.
   
 3. Formanden fremsender dagsorden til medlemmerne senest 4 dage før møder­nes afholdelse.
   
 4. Formanden, og i hans fravær næstformanden, leder mødet og afstemningerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ethvert med­lem er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Der fremsendes referat til medlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. På det følgende møde underskrives protokollen af medlemmerne.
   
 5. Formanden har ansvaret for og sørger i samarbejde med skolens ledelse for ud­førelsen af de trufne beslutninger.
   
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslut­ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for­mandens stemme afgørende.
   
 7. Beslutninger om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
   
 8. Skolens ledelse, samt mindst en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører sko­lens leder eller skolens øvrige ansatte, kan bestyrelsen beslutte at suspendere skolens leders henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse under dette punkt.
   
 9. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte faste udvalg eller ad hoc udvalg. Ved ned­sættelse af sådanne udvalg skal der udarbejdes kommissorium, der beskriver kompetence og arbejdsområder.

 

Forretningsordenen er godkendt på bestyrelsens møde den 30.09.2019

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter