Der er ikke nogle ledige stillinger i øjeblikket.
Du er altid velkommen til at henvende dig - eller sende en uopfordret ansøgning.
Lidt mere om os:

Vester Skerninge Friskole har ca. 230 børn i et spor fra 0. til 9.kl. Cirka 140 familier er tilknyttet skolen, som i 2015 fejrede 150 års jubilæum.

Vi er bevidste om at medejerskab og engagement i indhold og udvikling for vores skole, er det, der altid har givet liv og mening til skolen for alle skolens parter.

Det store forpligtende skolefællesskab vægtes højt – med fælles morgensang, små og store venner-ordning og utallige arrangementer gennem skoleåret, hvor alle er sammen på kryds og tværs.

I daglig lærersamarbejde er skolen teamopdelt i indskoling (bh-klasse til 3.klasse), mellemtrin (4.- 6. klasse) og Overbygningen (7.– 9. klasse).

Selv om skolens traditioner er lange og stærke, er vi til stadighed på indholdssiden optaget af at lave ”den gode skole”, så eleverne bliver bedst muligt klædt på til det gode liv i en fremtid som ingen af os helt kan forudsige. Det handler både om dannelse og uddannelse.
Udover faglig viden og færdigheder skal eleverne understøttes i at finde og udvikle deres egen identitet, egne værdier, kreativitet, selvværd, sociale kompetencer, gode fællesskabsoplevelser og god tillid til - og mod på - verdens mangfoldighed og mange muligheder. Svaret på hvad der er god skole jagter vi hver dag, vel vidende at det svar vi fandt rigtigt i går, måske ikke helt holder i dag.

Vores fysiske rammer har i disse år været under stor udvidelse og forandring. Vi har i 2012 færdiggjort 1100 m2 multihus til bevægelse, teater, musik, arrangementer, fester, morgensamlinger mv. I 2014 indrettede vi nye mellmtrinsfaciliteter og skolekøkken, og vi har netop indviet nye lokaler til billedkunst og håndværk. De næste projekter er på tegnebrættet.
Bæredygtighed i undervisning, adfærd og byggeri vægtes højt.
For 8 år siden opførte vi som ny SFO nordens første institutionsbyggeri i Passivhus standard, ligesom et solcelleanlæg, der producerer hele skolens el-forbrug, er etableret.
På vores meget store udenoms-arealer udvikles til stadighed det æstetiske rum med appel til sanselighed og samvær. Flotte beplantninger, skulpturer og kunst, sten, legeredskaber og haverum, der alt sammen skal understøtte leg, bevægelse, kreativitet, udeskole-aktivitet og afslapning.

Bevægelse værdsættes som en naturlig integreret dimension i vores skolekultur. Det kan således være en naturlig del af alle fag og aktiviteter, hvor der indgår leg med fagligt indhold, løb i mange sammenhænge og cykling eller vandring som naturlige transportmåder.

Lejrskole eller rejser afholdes i alle klasser hvert år. Hvert 3. år er der fælles lejrskole for hele skolen. Formålet med lejrskolerne er at give naturoplevelser, fællesskabsoplevelser, oplevelser med at være hjemmefra - på udebane med eksotisk, primitiv eller fremmedartet natur eller kultur.

Den internationale dimension udvikles i løbet af mellemtrin (Norden) og manifesteres i overbygningen som en årlig udlandsrejse eller udvekslingsbesøg, hvor der stiftes kendskab til fremmede kulturer og levemåder. Gennem de sidste 5 år har 8. og 9. klasse endvidere deltaget i Commenius- og Erasmus+samarbejde og udveksling med elever og lærere fra forskellige europæiske lande.

På mellemtrinnet har Udeskole været et pædagogisk fokusområde gennem det sidste år. De gode erfaringer ønskes brugt til en videreudvikling. Tanken med Udeskole er at bruge og opsøge læringsrum udenfor klasseværelset – i naturen, i lokalsamfundet, hos virksomheder. kort sagt i ”virkeligheden” – hvor det er oplagt og hensigtsmæssigt.

Se endvidere vores visionsfolder – Dannelse med appetit på liv og læring:

sten

Vores værdigrundlag bygger på fire begreber: Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed. Se det her.